top left 18plus

bgr search sexujeme

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Learn more

I understand

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

faq bl

 

 

 

 

 

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ internetového  portálu SEXUJEME.NET  (ďalej len „portál“) je oprávnený prevádzkou a správou toho to webu (ďalej len „správca“), poskytujúc fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.

Služby sú na portáli poskytované správcom na komerčné a nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.

Povinnosti správcu a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú používať služby poskytované správcom. Služby správcu sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení obsahu,  ktorý nie je vhodný osobám mladším ako 18 rokov  " neplnoletým osobám  " . Osoby mladšie, ako 18 rokov NESMÚ využívať služby portálu!

Registrácia používateľa

Registrácia na portáli nie je povinná, registrovaním má používateľ  k dispozícii viac možností.

Informácie, ktoré používateľ vyplní v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje vo svojom profile ( používateľa ).

Odmietnutie a zrušenie registrácie

Používateľ súhlasí, že správca portálu nie je povinný zverejniť jeho inzerát pokiaľ nie je v súlade s  pravidlami. Používateľ súhlasí, že správca portálu môže jeho konto kedykoľvek dočasne pozastaviť, zamedziť používateľovi prístup, ale aj vymazať, bez predchádzajúceho upozornenia.

Správca tak môže učiniť na základe:

porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie

ak sa jedná o fiktívny, nereálny inzerát  ( bez akéhokoľvek overovania správnosti, či pravdivosti inzerátu )

ak inzerát  a jej obsah nie je v súlade s technickými požiadavkami portálu

ak sa jedná o inzerciu konkurenta

ak inzercia svojim obsahom nezodpovedá záujmom portálu

dlhého obdobia nečinnosti

ale aj z iných dôvodov, o ktorých môže rozhodnúť  správca

Súkromie používateľa

Používateľ poskytuje správcovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na portáli, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom portálu a evidenciu na dobu neurčitú.

Používateľ  zároveň  súhlasí, aby správca tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené tretím osobám. Správca sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje  používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Povinnosti používateľa

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to nesmie žiadnym spôsobom:

propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.

propagovať používanie vlastnej formy relaxácie či už duševnej alebo telesnej, ktoré by napĺňali trestné skutky podľa zákona č.300/2005 Z.z. §132 o prostitúcií a pornografií.

otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a pre kurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok.

používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.

propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním.

propagovať detskú pornografiu.

otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov.

otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.

propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb.

otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať.

propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech.

rozširovať obsah stránok správcu, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a správcom neexistuje iná dohoda.

obchádzať vyššie uvedené zákazy.

Používateľ nemá za svoje inzeráty alebo príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu.

Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje inzeráty sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať správcu a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Pravidlá pre pridávanie nového inzerátu

Používateľ musí byť registrovaný na portáli. Pre zverejnenie inzerátu je povinný používateľ vyplniť požadované údaje vo formulári „Pridať  inzerát“ po prihlásení sa do svojho užívateľského konta.

Overenia inzerátu "značka overený inzerát" sa realizuje:

pridaním  verifikačnej fotografie,

telefonickým overením. prípadne inou dohodnutou verifikáciou medzi správcom a používateľom.

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len vlastné  fotografie a nie fotografie ktoré sú v rozpore s autorským právom.

Používateľ nesmie (vytvárať Reklamu), propagovať v inzercii svoju obchodnú činnosť ani nijak inak smerovať užívateľov na iný zdroj informácií ktoré úzko súvisia s erotickou inzerciou, pokiaľ inzerát nie je platenou reklamnou inzerciou, ktorá je spoplatnená podľa cenníka portálu.

Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie ktoré by mohli nabádať na novú pracovnú príležitosť, alebo reklamovať (firmu, značku, podnik, akciu), pokiaľ inzerát nie je platenou reklamnou inzerciou, ktorá je spoplatnená podľa cenníka portálu.

Práva a povinnosti správcu

Správca nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

Správca nezodpovedá za obsah inzerátov ani za diskusie a ich obsah na portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

Správca neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Správca nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.

Správca má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Správca má právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb správcu bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb správcom a používania služieb používateľom, majú správca a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania správcom za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu správcovi v celom rozsahu.

Správca môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

Zmena pravidiel

Správca si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami správcu alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb správcu. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke správcu. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb správcu po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Dodržiavanie právnych noriem

Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže správca poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Všeobecné podmienky sú platné od :    10.06.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Ste sám ? Chýba vám vôňa ženského teľa ? Chýba vám žena ? Chýba vám sexy žena ? Už vás nebaví ukájať sa pri erotickom filme ?  Túžite po skutočnom dotyku krásnej ženy ? Túžite po skutočnom sexe ? Po naozaj reálnom, euforickom a krásnom vyvrcholení ?  Hovoríte si že nemáte s kým ? POZOR mýlite sa ! V dnešnej dobe sa už takmer nik nepozastavuje nad tým že dievčatá si privyrábajú tak že poskytujú sex za peniaze alebo inak, že dievčatá pracujú ako spoločníčky. Pozor nebavíme sa o prostitútkach ktoré vidíte stávať na cestách ale o profesionálnych spoločníčkach, mladých študentkách alebo aj o luxusných eskortných agentúrach. Na internete je možností naozaj strašne veľa, záleží iba na vašom vkuse a na tom koľko ste ochotný zaplatiť za čas ktorý sa vám krásna žena alebo sexy dievča bude venovať. Odporúčame vám využiť našu platformu ktorú sme vybudovali na základoch erotického portálu www.sexinge.sk  ktorý sme posilnili erotickým katalógom dievčat www.sexkočky.sk a nezabúdame ani na náš najnovší projekt www.sexujeme.net kde okrem krásnych dievčat môžu návštevníci  stránky ponúknuť,  alebo nájsť erotickú sex prácu. Tak že stačí kliknúť na odkaz na niektorú zo spomenutých stránok, vybrať si ženu alebo dievča podľa vášho vkusu a dohodnúť sa. Ostatné je už iba na vás.

 

Ak muž hľadá krásnu ženu u nás ju určite nájde!